LINDA OMODARA

TEEMANI OVAT SEURAAVAT

Tässä on muutama aihe, jotka haluaisin tuoda esille keskusteluun, ja joiden edistämiseksi toivon Oulun kaupunginvaltuuston työskentelevän seuraavien neljän vuoden aikana.

1.Tehdä yhdessä työtä maahanmuuttajien paikallisen integraation hyväksi

Maahanmuuttajien paikallisen integraation aivan ensisijainen tavoite on varmistaminen yhtäläiseen pääsyyn palveluihin ja mahdollisuuksiin.

Miksi tämä on niin tärkeää

Suomeen maahanmuuttaneiden määrän lisäännyttyä viime vuosina on tärkeää, että maahanmuuttajille tarjotaan sellaisia palveluja ja aktiviteetteja, joiden avulla he voivat integroitua hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten integraatio on jatkuva kaksisuuntainen prosessi, jolla yhteiskunta muuttuu väestön monipuolistuessa ja maahanmuuttajien hankkiessa yhteiskunnassa menestymiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Tämä vaatii paljon työtä ja omistautumista kaikilla hallinnon tasoilla, mutta tällaiset ponnistelut voivat tuottaa useita todellisia etuja kaikille asianosaisille (alkuperäisväestölle, maahanmuuttajille, hallitukselle).

Maahanmuuttajien paikallisen integraation onnistuminen edellyttää kaikkien sitoutumista ja maahanmuuttajien hyväksymistä yhteiskunnan jäseniksi 

Mikäli maahanmuuttajien integraatio onnistuu, he voivat valtavasti edistää yhteiskuntaa useilla tavoilla, erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Integraation puutteesta tai puutteellisesta integraatiosta johtuvat ongelmat

Seuraavassa on muutamia kohdatuista ongelmista, kun maahanmuuttajien integraatio puuttuu tai on puutteellista paikallisella tasolla. Niitä ovat:

 • Kielimuuri
 • Työttömyys
 • Alityöllisyys
 • Tietämättömyys siitä, miten yhteiskunta toimii
 • Tietämättömyys siitä, miten yhteiskunta toimii
 • Kyvyttömyys saada menestyksen ja kasvun kannalta välttämättömiä tärkeitä tietoja
 • Puutteelliset yhteiskunnassa tarvittvat tiedot ja taidot
 • Kiinnostuksen puute paikalliseen politiikkaan

Kuinka maahanmuuttajien paikallinen integraatio voi tapahtua

Integraation on tapahduttava siellä, missä ihmiset ovat - esimerkiksi työpaikoillaan, naapurustossaan, oppilaitoksissa, harrastuspaikoissa, julkisissa tiloissa, kaupoissa ja missä tahansa he viettävät vapaa-aikaansa.

Tässä on muutamia tapoja onnistua maahanmuuttajien paikallisessa integraatiossa:

 • Luoda koulutuksellisia vastauksia erottelun torjumiseksi, ja tarjota oikeudenmukainen tie ammatilliseen kasvuun.
 • Yhdistää paremmin maahanmuuttajien taitoja paikallisiin työmahdollisuuksiin.
 • Kattavat kielikurssit kaikille niitä tarvitseville maahanmuuttajille.
 • Kohennetaan integraation suuntaviivojen koordinointia.
 • Kohennetaan integraation suuntaviivojen johdonmukaisuutta vastaamaan maahanmuuttajien tarpeita.
 • Rahoitusresurssien saatavuus ja tehokas käyttö paikallistasolla maahanmuuttajien maahanmuuton tukemiseksi.
 • Integraatiopolitiikkaa olisi päivitettävä säännöllisesti, jotta voidaan ottaa riittävästi huomioon ajan mittaan tapahtuvat muutokset.
 • Lisätään virkamiesten valmiuksia vastata maahanmuuttajien tarpeisiin.

2. Lapsiperheiden asettaminen etusijalle

Lapsiperheet ovat kansakunnan selviytymisen perusta. Lapsiperheiden asettaminen etusijalle hallituksen päätöksenteossa menee pitkälle sen varmistamiseksi, että seuraavan sukupolven tarpeet käsitellään ja tyydytetään. Lapsiperheillä tulisi olla oikeus mahdollisimman laajaan suojeluun ja tukeen. 

Jokaisessa yhteiskunnassa perheiden rooli toimii sosiaalisena perusyksikkönä, minkä vuoksi on tarpeellista kiinnittää riittävästi huomiota lapsiperheisiin kehitystyössä.

Kuinka lapsiperheiden asettaminen etusijalle voi tapahtua käytännössä

Tässä on muutama esimerkki siitä, miten lapsiperheiden priorisointi voi tapahtua:

 • Köyhyyden kukistaminen: Köyhyyden torjunta on yksi hallituksen perustehtävistä heikommassa asemassa olevien perheiden elämänlaadun parantamiseksi. Jokaisella lapsella on oikeus nauttia ihmisen perustarpeista (ruoka, majoitus ja vaatteet). Lisäksi heillä tulisi olla mahdollisuus saada laadukasta koulutusta ja riittävät lastenhoito- ja perhelisät, jotka voivat auttaa heitä kehittymään henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti.
 • Perheystävällisen tuloverojärjestelmän käyttöönotto.
 • Pienemmät päivähoitoryhmät, ja kaikkien lasten pääsy varhaiskasvatukseen riippumatta heidän vanhempiensa asemasta tai nykyisestä tilanteesta.
 • Vanhempien loma perhesyistä: parannetut uudistukset, jotka vastaisivat riittävästi sekä vanhempien että lasten tarpeisiin.
 • Pakollisen kouluiän nostaminen ja riittävän tuen tarjoaminen sitä tarvitseville lapsille.
 • Tarjota riittävät resurssit lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Pyrkimys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen (SDGs= Sustainable Development Goals)

Kestävää kehitystä voidaan kuvata "kehitykseksi, joka täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa".

Seuraavat tavoitteet ovat minulle äärimmäisen tärkeitä:

Tavoite 5: Sukupuolten epätasa-arvon torjuminen

Tavoite 10: Ihmisoikeuksien ja tasa-arvoisuuden puolustaminen

Tavoite 13: Ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen