Nuorten asettaminen etusijalle yhteiskunnassa

Jokainen nuori ansaitsee tulla kuulluksi. He ovat tasavertaisia jäseniä yhteiskunnassa. Heidät on sisällytettävä päätöksentekoon, koska he edustavat jokaisessa yhteiskunnassa sen tulevaisuutta. Toivon, että 16 ikävuodesta alkaen jokaisella nuorella olisi äänioikeus ja että heidät otettaisiin mukaan heitä koskeviin päätöksiin; tämä on myös toimivaa demokratiaa.

Tapoja lisätä nuorten osallistumista yhteiskuntaan ovat:

  1. Heidän olisi osallistuttava enemmän päätöksentekoon, erityisesti heitä koskevissa asioissa.
  2. Nuorten ja lasten on voitava ilmaista näkökantansa, mielipiteensä ja huolensa.

3. Nuorisotyön organisaatiolle tulisi tarjota riittävää rahoitusta.

4. Nuorisoneuvoston tulisi tuoda yhteen muita lapsia ja nuoria edustavia ryhmiä. 

5. Nuorten tulisi tukea kuntaa tekemään osallistuvan budjetoinnin kokeiluista pysyviä.

6. Nuorten kanssa viestimisen kanaviin tulisi sisältyä nuorisoneuvostoja, yhteistyöhankkeita, digitaalisen osallistumisen aktivismia ja neuvotteluprojekteja. 

7. Digitaalista vaikutusmahdollisuutta tulisi tukea nuorten kohdalla.